T.I.R. Karneleri

TIR İşleri Servisi TIR karneleri ile ilgili hizmeti İTO üyesi firmaların yanı sıra Odalar ve Borsalar Birliği’nce belirlenen diğer Odalar üyesi firmalara da vermektedir.

TIR Sistemi içinde çalışmak isteyen firmaların usulünce doldurduğu aşağıda belirtilen belgeler ilgili ticaret odası tarafından doğrudan Birliğe iletilir.

TIR Karnesi kullanması Birlik’ce uygun görülen firmalara türlerine göre aşağıdaki bedellerden karne satışı yapılır. (daha&helliip;)

Arap Boykot Listesi

Aşağıda sayılan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesinde yer almadığına dair onay Servis’ce yapılır. Bu onay ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi , ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenmektedir.

Boykot Onayı Yapılan Ülkeler:

 • Suudi Arabistan Krallığı
 • Libya Arap Cumhuriyeti
 • Kuveyt Devleti
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bahreyn
 • Yemen Cumhuriyeti
 • Sudan Demokratik Cumhuriyeti
 • Katar Sultanlığı
 • Oman Sultanlığı

Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihacatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır;

 1. Rusya Federasyonu
 2. Japonya
 3. Beyaz Rusya
 4. Ukrayna

(daha&helliip;)

ABC Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi A,B ve C sayfaları olmak üzere 3 sayfalık belgedir. Bu üç sayfalık belge boş haliyle Uygulama Servisi veznesinde adedi 8,00.-TL mukabilinde Satış Talepnamesi ile başvuran ihracatçılara diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya sözkonusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

A,B,C, sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesini dolduran ve C nüshasını imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için Uygulama Servisi’ne getirilir.

ATR Dolaşım Belgesi

ATR DOLAŞIM BELGESİ VERİLEN ÜLKELER:

ALMANYA

AVUSTURYA

BELÇİKA

BULGARİSTAN

ÇEK CUMHURİYETİ

DANİMARKA

ESTONYA

FİNLANDİYA

FRANSA

HOLLANDA

İNGİLTERE

İRLANDA

İSPANYA

İSVEÇ

İTALYA

KIBRIS

LETONYA

LİTVANYA

LÜKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA

POLONYA

PORTEKİZ

ROMANYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

YUNANİSTAN

 

 

Avrupa Birliği’ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım’da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.

Yeni Zelanda Vize Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ziyaretçi Vizesi Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Türk vatandaşlarına veya Türk pasaportu sahiplerine ziyaretçi vizesi başvuru ücreti yoktur. Türkiye’de yaşayan yabancılar için ziyaretçi vizesi başvuru ücreti 130 Amerikan Dolarıdır.

Başvuru yapan tüm şahıslar aşağıdakileri temin etmek durumundadır:

 1. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu (NZIS 1017 Application for Visiting New Zealand) Formu buradan indirebilirsiniz (Dış Bağlantı).
 2. Yeni Zelanda’yı ziyaret tarihinin bitişinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport.
 3. 6 aydan eski olmayan 2 adet pasaport ölçülerinde fotoğraf. Fotoğrafların arkasına isminizi ve soyadınızı eksiksiz olarak yazınız. (daha&helliip;)

ÇED Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED’in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.